May 25, 2024

Month: May 2023

การกำหนดเป้าหมายและทิศทางการประกาศรับสมัครงานเพื่อมุ่งไปให้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ จะสังเกตุได้ว่าทุกวันนี้คนหางานส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่นักศึกษาจบใหม่ แต่จะเป็นกลุ่มคนทำงานในช่วงอายุที่มีความหลากหลาย ดังนั้นคนที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานก็จะได้เปรียบกว่าคนจบใหม่ ดังนั้นคุณสมบัติของผู้สมัครงานและเป้าหมายในการรับสมัครงานขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้มีการแข่งขันกันทางด้านตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก ทำให้รู้ว่าคนที่มีความรู้ความสามารถมักจะมีโอกาสได้งานทำ รวมถึงหลายองค์กรให้ความสนใจ อยากดึงตัวเข้ามาร่วมงานด้วย ซึ่งทุกวันนี้แรงงานจากทั่วประเทศมีความสนใจอยากจะสมัครงานหรือทำงานในเมืองใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองมีแรงผลักดันในการขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมทั้งมีสังคมที่แตกต่างไปจากเดิม ช่องทางที่มีความสำคัญในการประกาศสมัครงาน – ข้อมูลจากพนักงานภายใน...