May 25, 2024

Month: March 2024

จากผลสำรวจของกลุ่ม “คนหางาน” จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่มักมีทัศนคติในการ หางานสงขลา ที่แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนๆ มาก เพราะพวกเค้ามักจะให้ความสำคัญกับองค์กรหรือบริษัทที่มีขนาดใหญ่และสามารถให้ความมั่นคงแก่พวกเค้าได้ รวมถึงมีความคาดหวังว่าจะมีโอกาสเติบโตทางด้านสายงาน รวมถึงมีการอัพฐานเงินเดือนและมอบสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสม แต่ในความเป็นจริงแล้วนอกจากความคาดหวังภายนอกที่คนรุ่นใหม่จะได้รับนั้น เมื่อพวกเค้าได้มีโอกาสก้าวเข้าไปทำงานร่วมกับองค์กร พวกเค้าจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เพื่อให้เกิดแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ และที่สำคัญพวกเค้าจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมของสังคมในการทำงานจริงๆ อีกด้วย...